Mapa dels grups de recerca en Oncologia a l'Estat (2007-2011)

Raül Isaac Méndez-Vásquez1, Eduard Suñén-Pinyol1, i Lluís Rovira2
1 Fundació Institució Catalana de Suport a la Recerca, Research Group on bibliometrics (BAC)
2 Institució CERCA. Centres de Recerca de Catalunya. Barcelona, 2012. (CERCA)
http://bac.fundaciorecerca.cat/marato2012

Per a qualsevol comentari o sugeriment adreceu-vos a: bac@fundaciorecerca.cat


Introducció

Eppendorf

En la actualitat el càncer és la segona causa de mort en els països desenvolupats. D’acord amb l’Organització Mundial de la Salut (OMS) cada any moren 7,6 milions de persones a conseqüència de malalties oncològiques, principalment a causa de la disseminació del tumor original a d’altres òrgans, el que s’anomena metàstasis. Les estimacions de l’OMS apunten així mateix que entre 20 i 25 milions de persones l’any patiran una malaltia oncològica en el futur.

Un dels reptes de la recerca actual és doncs, millorar el coneixement sobre els mecanismes que hi darrera d’aquestes patologies i sobre tot aquells que governen la disseminació dels tumors.

Amb l’objectiu d’oferir una visió global del capital humà dedicat a la recerca en oncologia es presenta un mapa dels grups de recerca que de forma fefaent estan produïnt coneixement tant en aspectes moleculars i cel·lular d’aquestes patologies, així com aspectes clínics i epidemiològics o ambientals de les mateixes

Els resultats d’aquest projecte es posaran a disposició de la Marató de TV3 (www.tv3.cat/marato) amb l’objectiu de proveïr una font d’informació que eventualment pugui assistir en la presa de decisió en els processos de selecció i finançament de projectes de recerca, una de les missions de la Marató de TV3.


Metodologia

Fonts de dades

Les dades bibliogràfiques de les publicacions científiques en oncologia provenen de la base de dades National Citation Report for Spain (NCR). Aquesta font és un producte el·laborat per Thomson-Reuters (TR) com un extracte de la Web of Science on s’inclouen totes les publicacions amb almenys una adreça dins d'Espanya. El grup BAC disposa d’aquesta font en virtut d’una llicència de provisió signada amb TR.

Definició bibliogràfica de l’àrea d’oncologia

S’han emprat 2 aproximacions complementaries. D’una banda s’han seleccionats les publicacions incloses per TR en la disciplina “Oncology” del Journal Citation Report (JCR). D’acord amb TR aquesta disciplina es defineix com:

“Oncologia recull les publicacions sobre els mecanismes, les causes i els tractaments del càncer, incloent els factors de risc ambientals, genètics, cel·lulars i moleculars de la carcinogènesi. En relació a la clínica inclou publicacions sobre aspectes radiologics, quirúrgics, químics, i cures pal·liatives. Així mateix inclou publicacions sobre tumors de sistemes i òrgans específics.”

D’altre banda s’han afegit els documents que van presentar almenys un terme MeSH (Medical Subject Headings) de tema principal (Major Topic) en qualsevol de les categories [noeplams], [Neoplasms, Second Primary], [Neoplasms, Post-Traumatic], [Antibodies, Neoplasm], [Antigens, Neoplasm], [DNA, Neoplasm], [Neoplasm Proteins], [Neoplasm Staging], [Neoplasm Transplantation], [RNA, Neoplasm], [Drug Resistance, Neoplasm], [Genes, Neoplasm] i [Neoplasm Grading].

La col·lecció oncologia ha quedat formada per 10.085 publicacions seleccionades pel dos mètodes aplicats.

Període d’estudi

Únicament s’han analitzat els treballs de la col·lecció oncologia publicats entre 2007 i 2011.

Detecció dels grups de recerca

S’ha realitzat mitjançant un procés cíclic que combina fases en les que es quantifica la freqüència amb la que parelles d’autors concorren en les publicacions (anàlisi de coautoria), amb fases en les que les s’atribueixen les publicacions als seus corresponents autors (normalització d’autors).

Fase 1. Anàlisi de coautoría

S’inicia alimentant un algorisme d’elaboració pròpia amb les publicacions dels autors amb al menys un terç (33%) de la seva producció en la col·lecció oncologia 2007-2011. A continuació es fa una anàlisi de coautoria i es seleccionen els autors amb un mínim de 3 publicacions en el període i 3 coautors diferents. L’algorisme a continuació agrupa els autors que concorren amb més freqüència en les publicacions aplicant diferents tècniques. La primera agrupa els autors al voltant del veí pròxim més important comparant el nombre de publicacions i de coautors pròpies i del veí. La segona tècnica agrupa els autors per similitud (mesurada derivada de les seves publicacions) tal com es fa quan es construeix un arbre de filogènia (aglomerative nesting algorithm).

Fase 2. Normalització d’autors

En aquesta fase es fa correspondre els autors a les seves signatures seguint un conjunt de criteris, dels quals els coautors i l’adreça (o e-mail) de correspondència són els més importants. Atès que l’anàlisi de coautoria proporciona els coautors més freqüents, és possible distingir els diferents autors que publiquen fent servir la mateixa signatura (separació d’homònims), així com unificar les diferents signatures d’un autor en particular (unificació de sinònims). La informació complementària sobre els autors prové de cerques en Internet.

El fet que la detecció de grups es fa cíclicament implica que un cop es normalitzen els autors, es torna avaluar la condició del 33% en la col·lecció oncologia, així com els nombres mínims de publicacions i de coautors, i es torna a fer l’anàlisi de coautoria per a detectar novament les xarxes d’investigadors o grups de recerca. Aquest cicle es repeteix tantes vegades com sigui necessari fins aconseguir el vist i plau dels experts en l’àrea.


Resultats provisionals en procés de revisió

Al web trobareu en paral·lel descriptives per comunitat Autònomes, disciplines JCR i subcategories MesH de la col·lecció en oncologia, el subconjunt de publicacions que s’ha seleccionat a partir de la disciplina oncologia del JCR i els termes MeSH, així com dels grups de recerca detectas. Feu clic sobre les comunitats Autònomes, àrees i termes per a arribar als grups que s’han detectat.
Tubs_assaig